Regulamin

Regulamin sklep.termoprodukt.com.pl

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Definicje:

  1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie;

  2. Konsument – Klient dokonujący zakupu Towarów w Sklepie

  3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Termoprodukt

  4. Sklep – sklep internetowy Termoprodukt; jest dostępny pod adresem sklep.termoprodukt.com.pl

  5. Sprzedawca: podmiot prowadzący Sklep, tj. Pan Piotr Wróblewski   właściciel firmy pod nazwą: PPHU TERMOPRODUKT z siedzibą w BIELAWIE, ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa, posiadającej numer NIP 882-145-99-56;Regon 890399085

  6. Towar / Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 3. Prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.

 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: info@termoprodukt.com.pl

§ 2. Formularz zamówienia

 1. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia w sklepie internetowym, jest wypełnienie przez kupującego formularza z danymi osobowymi wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków (przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe); formularz obejmuje wymienione dane: firma przedsiębiorcy, dokładny adres siedziby, NIP, osoba do kontaktu, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy do kontaktu.

 2. Złożenie przez kupującego zamówienia w sklepie internetowym równoważne jest wyrażeniu przez niego zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dane osobowe kupującego zostają wprowadzone do bazy danych Termoprodukt. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Termoprodukt na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe. Kupujący ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 3. Oferta sklepu i zasady realizacji zamówienia

 1. Ilość produktów oferowanych w sklepie internetowym jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 2. Zamówienia na wyroby są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

 3. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia i wysłanie go do Termoprodukt przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie sklep.termoprodukt.com.pl

 4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień Termoprodukt zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Termoprodukt zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 5. Każde prawidłowo złożone zamówienie będzie rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia.

 6. Po zweryfikowaniu formularza zamówienia Termoprodukt wysyła do kupującego e-mail zawierający informację o warunkach realizacji zamówienia (termin realizacji, warunki płatności)

 7. Dla każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT

 8. Standardowo terminy realizacji zamówienia są następujące:


  • wysyłka 24h - 48h - towar jest w magazynie,

  • wysyłka 2-7 dni - produkty własne Termoprodukt,

  • dostawa 2-8 tygodni - towary naszych partnerów handlowych.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie kupujący zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji.
W przypadku braku akceptacji przez kupującego warunków realizacji zamówienia zobowiązany jest on do powiadomienia pocztą elektroniczną Termoprodukt o rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania warunków realizacji. Rezygnację z zamówienia należy przesłać odpowiednio na adres e-mail sklep.termoprodukt.pl. Brak nadesłania rezygnacji oznacza zgodę kupującego na realizację zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Termoprodukt w potwierdzeniu zamówienia. 1. Termoprodukt zastrzega sobie również prawo do telefonicznej weryfikacji danych złożonych na formularzu zamówienia.§ 4. Odbiór towaru

 1. Zamawiane produkty będą dostarczane przez firmę UPS. Koszt dostawy podany jest w zakładce "Koszty i sposoby wysyłki" i pokrywa go kupujący.
  Zamawiane produkty mogą być odbierane przez kupującego osobiście lub przez wyznaczoną przez niego osobę w siedzibie Termoprodukt.

 2. Zamówione w ramach sklepu produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 3. Cena sprzedaży będzie płacona: 


  • w formie gotówkowej przy odbiorze towaru w siedzibie Termoprodukt lub doręczycielowi po uprzednim pokwitowaniu odbioru

  • w przypadku faktury Proforma przelewem na:
   konto Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 34 9527 0007 0013 1674 2000 0001
   Faktura Proforma jest wystawiana wraz z potwierdzeniem zamówienia i wysyłana do płatnika na wskazany adres e-mail.

§ 5. Gwarancja i Reklamacja

 1. Zakupione i dostarczone produkty są objęte gwarancją Termoprodukt. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Termoprodukt. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą kupujący otrzymuje wraz z produktem. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.

 2. Termoprodukt uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone bezzwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamowanej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad.§ 6. Przepisy końcowe

 1. Termoprodukt zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym Termoprodukt.

 3. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego sklep.termoprodukt.com.pl w zakresie prezentacji i realizacji zamówień należy kierować odpowiednio na adres e-mail:


  • info@termoprodukt.com.pl

  • marta@termoprodukt.com.pl